Daily Question | 6/22/2021

WWhich of the following abdominal points are on the same general level?

A.   REN-2 (qu gu), KI-11 (heng gu), ST-29 (gui lai)

B.   REN-3 (zhong ji), KI-11 (heng gu), ST-30 (qi chong)

C.   REN-3 (zhong ji), KI-12 (da he), ST-29 (gui lai)

D.   REN-2 (qu gu), KI-12 (da he), ST-30 (qi chong)